En utskrift från www.rft.se 2018-01-18 14:51
För resenärer För handläggare

NY HEMSIDA

VI HAR NY HEMSIDA. BESÖK OSS VIA http://www.rft.se/


Vad är Teletal?
Lag om riksfärdtjänst

Under fliken "Vad är riksfärdtjänst" finns en beskrivning av vad riksfärdtjänst är. Nedan finns lagtexten i Lag om Riksfärdtjänst.

SFS nr 1997:735, utfärdad 16 oktober 1997:

1 § En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna
ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett
stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt
kostsamt sätt.

2 § Med länstrafikansvariga och trafikhuvudman avses i denna
lag detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik.

3 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller
de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör
till de länstrafikansvariga, överlåta sina uppgifter enligt
denna lag till trafikhuvudmannen i länet. Uppgifterna får
överlåtas även om trafikhuvudmannen är ett aktiebolag.

Tillstånd till riksfärdtjänst

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har
fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är
folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag
överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen
(tillståndsgivaren). Lag (2006:1115).

5 § Tillstånd skall meddelas om
  1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
  2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
  3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
  4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
  5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande
till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
Lag (2006:1115).

6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver
ledsagare under resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter
om färdsätt.

Avgift

8 § Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala
en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med
allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
dessa avgifter.

Ersättning för en riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften.
Ersättning för ledsagarens resa skall dock motsvara kostnaden
för resan. Ersättningen betalas till den som utfört transporten
eller till den som har betalat transporten. Beslut om
ersättning meddelas av tillståndsgivaren.

Återkallelse av tillstånd m.m.

9 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita
riksfärdtjänst om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser
av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.

Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder
det.

Handläggning av ärenden m.m.

10 § Förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även när ett
aktiebolag handlägger ärenden enligt denna lag.

11 § Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter
om enskildas personliga förhållanden till en
beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om
uppgifterna behövs för att samordna resor.

12 § Personer som är eller har varit verksamma inom enskild
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna
lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om
någons personliga förhållanden.

Överklagande

13 § Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. När ett aktiebolag är
tillståndsgivare skall bolaget därvid vara den enskildes
motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1997:735

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen
(1993:963) om kommunal riksfärdtjänst skall upphöra att gälla.
I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
den gamla lagen. Den nya lagen skall dock från och med den 1
januari 2000 tillämpas på tillstånd till riksfärdtjänst som har
meddelats före ikraftträdandet. Lag (1999:339).